Obecné podmínky poskytování ubytovacích služeb

(soukromé ubytování, hotely, penziony) OBSAH NABÍDKY Agentura VAL zajišťuje ubytovací služby podle zveřejněných informací a také dle popisu a termínu v souladu s potvrzenou rezervací, kromě případu zásahu vyšší moci jako jsou: přírodní katastrofy (zemětřesení, záplavy, požáry, sucho); války, stávky, teroristické akce a omezení vydaná státem (mobilizace, zákaz výjezdu ze státu).

REZERVACE A PLATBA
Poptávky a rezervace ubytování se přijímají elektronickou cestou, písemně nebo osobně na pobočce agentury VAL.

Prostřednictvím dokončené rezervace host potvrzuje, že je seznámen s těmito obecnými podmínkami poskytování ubytovacích služeb, a že je v plném znění přijímá. Tímto způsobem se vše, co je uvedeno v těchto obecných podmínkách, stane právně závazným jak pro hosta, tak i pro agenturu VAL. Pro rezervaci ubytování je potřeba zaplatit akontaci, která se odvíjí od vybraného modelu platby a zbytek částky se platí přímo agentuře v den příjezdu na ubytování v závislosti na modelu platby, se kterým je host seznámen během potvrzení rezervace. Upozornění pro platbu kartou – z kreditní karty strháváme částku uvedenou v kunách v prodejním devizovém kurzu banky PBZ v den zúčtování. Může dojít k rozdílu mezi valutovým kurzem banky PBZ a bankou hosta.

POBYTOVÁ TAXA
Dle platného zákona o pobytové taxe Chorvatské republiky je host povinen zaplatit pobytovou taxu současně s uhrazením ubytovacích služeb. Pobytová taxa, předepsaná zákonem o pobytové taxe Chorvatské republiky, se pohybuje od 2,00 do 7,00 kn za osobu na den pro dospělé. Děti od 12. do 18. let mají slevu na tuto částku ve výši 50 %, zatímco děti do 12.let pobytovou taxu neplatí. Konečná výše pobytové taxy pro konkrétní rezervaci se odvíjí od lokality v Chorvatské republice a termínu pobytu, platí se dle těchto obecných podmínek spolu s platbou celkové částky za ubytování.

CENA UBYTOVÁNÍ
Cena ubytování zahrnuje základní službu, tak jak je popsáno v rezervaci ubytovací jednotky. Zvláštní služby jsou takové služby, které nejsou zahrnuty do ceny ubytování (v popisu ubytování jde o označení „po domluvě“ nebo ostatní služby, které jsou realizovány po předchozí domluvě), a proto je host platí zvlášť. Tyto služby se musí vyžádat během rezervace.

Ceny ubytování potvrzených rezervací jsou uvedeny v kunách a vypočítávají se na základě kurzu komerční banky. Agentura VAL si vyhrazuje právo změnit uvedené ceny (v případě změny ceny ubytování od poskytovatele služeb nebo významné změny kurzu). Hostům, kteří zaplatili akontaci za předmětnou rezervaci, zaručuje agentura VAL cenu ubytování uvedenou v kalkulaci, na jejímž základě byla akontace zaplacena. Pokud změna nastane před zaplacením akontace, zavazuje se agentura VAL, že vyrozumí hosta o změně ceny. Pokud přijede do rezervované ubytovací jednotky více osob, než kolik je nahlášeno, má poskytovatel služeb právo odmítnout ubytování nenahlášeným hostům nebo přijmout všechny hosty s příplatkem za nenahlášené hosty přímo na místě.

KATEGORIZACE A POPIS SLUŽEB
Nabízené ubytovací jednotky jsou popsané dle oficiální kategorizace příslušné instituce, a také na základě popisu skutečného stavu ubytování během zveřejnění. Standardy ubytování, stravování, služeb a dalšího jsou rozdílné v jednotlivých místech a zemích a nejsou srovnatelné. Informace, které cestující získá na prodejním místě, nezavazují agenturu ve větší míře než informace uveřejněné na internetových stránkách www.val-losinj.hr nebo v katalogu a dalších tištěných materiálech agentury.

PRÁVO agentury VAL NA ZMĚNY A ZRUŠENÍ
Agentura VAL si vyhrazuje právo změnit rezervaci, pokud nastanou vnější okolnosti, které není možné předvídat, vyhnout se jim nebo je odstranit. Rezervované ubytování se může vyměnit pouze poté, co byl host předem na toto upozorněn, a to za ubytování stejné nebo vyšší kategorie za cenu ubytování, kterou host potvrdil v rezervaci. Pokud je vyměněné ubytování možné pouze v objektu vyšší kategorie a za cenu o minimálně 10 %vyšší, než je cena zaplacené rezervace, vyhrazuje si agentura VAL, po konzultaci s hostem, právo požadovat doplacení rozdílu v ceně.

V případě, že není možná výměna zaplaceného ubytování, vyhrazuje si agentura VAL právo odmítnout rezervaci poté, co hosta nejméně 7 dní před začátkem používání služby předem informuje a zaručuje vrácení celé zaplacené částky. Pokud není možná adekvátní výměna pro den začátku používání služby, bude se agentura VAL snažit hostu nabídnout informaci o možném ubytování, které není v nabídce agentury VAL a samozřejmě vrátit hostu kompletní zaplacenou částku za ubytování.

PRÁVO HOSTA NA ZMĚNY A ZRUŠENÍ


V případě, že si host přeje změnit nebo zrušit rezervaci vytvořenou na základě svého požadavku, musí to učinit písemně (e-mailem, poštou nebo faxem). Pod změnou se rozumí změna počtu osob nebo data začátku a/nebo konce používání služby nejpozději 30 dní před začátkem používání služby. První změna rezervace, pokud je možná bez dalších výdajů, bude bezplatná. V případě, že změna rezervace není možná nebo pokud host kvůli tomu zruší potvrzenou rezervaci, přijímají se níže uvedené podmínky zrušení rezervace. Změna ubytovací jednotky a každá další změna méně než 30 dnů před začátkem rezervace a během používání rezervace, se považuje za zrušení rezervace.

V případě zrušení pevně potvrzené rezervace soukromého ubytování, představuje datum přijetí písemného zrušení základ pro výpočet storno poplatků, a to:

při zrušení do 30 dnů před začátkem používání služby se platí 15 % z ceny ubytování,
při zrušení od 29 do 22 dnů před začátkem používání služby se platí 30 % z ceny ubytování,
při zrušení od 21 do 15 dnů před začátkem používání služby se platí 50 % z ceny ubytování,
při zrušení 14-8 dnů před začátkem používání služby nebo pokud host nedorazí nebo zruší rezervaci během termínu se platí 80% z celkové ceny ubytování,
při zrušení od 7 do 0 dnů před začátkem používání služby se platí 100 % z celkové ceny
Pro pevně potvrzené rezervace hotelového ubytování platí speciální podmínky zrušení ze strany hosta. Za datum zrušení se považuje datum přijetí písemné žádosti o zrušení a poplatky se hradí následovně:

při zrušení rezervace do 30 dnů před datem začátku rezervace se platí 15 % z celkové ceny ubytování,
při zrušení rezervace od 29 do 22 dnů před datem začátku rezervace se platí 30 % z celkové ceny ubytování,
při zrušení rezervace od 21 do 15 dnů před datem začátku rezervace se platí 60 % z celkové ceny ubytování,
při zrušení rezervace od 14 do 8 dnů před datem začátku rezervace se platí 80 % z celkové ceny ubytování,
při zrušení rezervace od 7 dnů nebo méně dnů před datem začátku rezervace se platí 100 % z celkové ceny ubytování,
Pokud host nedorazí do rezervované ubytovací jednotky do půlnoci dne začátku služby a neozve se agentuře VAL nebo poskytovateli služby, považuje se rezervace za zrušenou a náklady zrušení se vypočítávají podle výše uvedeného. Pokud host, který ruší cestování, najde nového uživatele stejné rezervace, započítá agentura VAL pouze skutečné náklady vzniklé výměnou.

POVINNOSTI agentury VAL
Povinností agentury VAL je starost o realizaci služeb a výběr poskytovatelů služeb, také péče o práva a zájmy hosta, v souladu s dobrými mravy v turismu. Agentura VAL bude všechny uvedené závazky vykonávat v plném rozsahu a uvedeným způsobem, s výjimkou mimořádných událostí.

POVINNOSTI HOSTA
Host je povinen:

mít platné cestovní dokumenty,
dodržovat celní a devizové předpisy státu, do kterého jede
dodržovat domovní řád v ubytovacích objektech a spolupracovat s poskytovateli služeb v dobré víře,
při příjezdu předat poskytovateli služeb dokument o zaplacené službě (voucher obdržený poštou nebo mailem)
host je povinen zkontrolovat, zda potřebuje pro vstup do země, ve které je cíl cesty nebo do sousedních zemí, víza
V případě nedodržení těchto povinností nese host náklady a odpovídá za vzniklou škodu. Potvrzením rezervace se host zavazuje, že pokud způsobí jakoukoliv škodu, uhradí poskytovateli služeb všechnu vzniklou škodu na místě.

ZAVAZADLA
Agentura VAL neodpovídá za poškozená, zničená nebo ztracená zavazadla, ani za ukradená zavazadla nebo cennosti v ubytovacím objektu. Ztracená nebo ukradená zavazadla se hlásí poskytovateli ubytovacích služeb a příslušné policejní stanici.

ŘEŠENÍ REKLAMACE
Pokud jsou služby z nabídky provedené nekvalitně, může host požadovat přiměřené odškodnění předložením písemné reklamace. Každý host má právo na reklamaci kvůli neuskutečněné zaplacené službě. Každý host – nositel potvrzené rezervace - podává reklamaci samostatně.

Postup při reklamaci:

Host je povinen v den příjezdu okamžitě u poskytovatele služeb reklamovat neodpovídající službu a vyrozumět o tom agenturu VAL. Pokud host nepřijme na místě samém nabízené řešení reklamace, které odpovídá zaplacené službě, není agentura VAL povinna přijímat žádné další stížnosti (pokud existuje adekvátní alternativa ve stejném objektu, je host povinen ji přijmout). Agentura VAL nepřebírá odpovědnost za reklamace vzniklé v souvislosti se záležitostmi, které nejsou v místě objektu (pouliční práce, čistota pláže, stav objektů v bezprostřední blízkosti,...).

Pokud host nereklamuje ubytování přímo na místě, nemá nárok na vrácení peněz.

Maximální výše náhrady za reklamaci může dosáhnout částky za reklamovanou část služeb a nemůže zahrnovat již užívané služby nebo celkovou částku za službu. Tímto se vylučuje právo hosta na náhradu ideální škody.

Agentura VAL není odpovědná za eventuální klimatické podmínky, čistotu a teplotu moře v destinaci a za další podobné situace i události, které mohou způsobit nespokojenost hosta a netýkají se přímo kvality rezervované ubytovací jednotky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Cestující poskytuje osobní údaje dobrovolně. Osobní údaje cestujícího jsou zapotřebí pro realizaci požadované služby. Stejně tak se používají pro další vzájemnou komunikaci. Agentura se zavazuje, že osobní údaje cestujícího nebude vyvážet mimo zemi ani poskytovat třetím osobám, použije je pouze pro realizaci požadované služby. Výjimka poskytování osobních údajů třetím osobám se vztahuje na pojištění rizika storna a pojištění proti úrazu nebo nemoci, pojištění rizika škody a ztráty zavazadel a dobrovolného zdravotního pojištění při cestě a pobytu v zahraničí. Pokud cestující bude chtít pojištění, budou osobní údaje předány pojišťovně. Osobní údaje cestujícího se uchovávají v databázi údajů v souladu s nařízením o shromažďování, zpracováváním a ochranou osobních údajů. Klient souhlasí s tím, že se jeho osobní údaje mohou používat agentury pro potřeby marketingových akcí.

Bezpečnost online plateb

Při platbách v našem internetovém obchodě využíváte CorvusPay – pokročilý systém pro bezpečnou akceptaci platebních karet na internetu.

Systém CorvusPay zajišťuje naprosté soukromí údajů o vaší kreditní kartě a osobních údajů od okamžiku, kdy je zadáte do platebního formuláře CorvusPay. Údaje potřebné k vyúčtování jsou zašifrovány z vašeho webového prohlížeče do banky, která vydala vaši platební kartu. Náš obchod nikdy nepřijde do styku s vašimi citlivými údaji o platební kartě. Stejně tak operátoři CorvusPay nemají přístup k vašim úplným údajům o držiteli karty. Izolované jádro systému nezávisle přenáší a spravuje citlivá data a zároveň je udržuje v naprostém bezpečí.

Formulář pro zadání platebních údajů je zabezpečen přenosovou šifrou SSL nejvyšší spolehlivosti. Všechna uložená data jsou navíc chráněna vysoce kvalitním šifrováním pomocí hardwarových zařízení certifikovaných standardem FIPS 140 2 Level 3. CorvusPay splňuje všechny požadavky na bezpečné online platby předepsané předními značkami kreditních karet, fungující v souladu se standardem PCI DSS Level 1 – nejvyšším bezpečnostním standardem v odvětví platebních karet. Platby provedené kartami zaregistrovanými v programu 3-D Secure jsou dále autentizovány vydávající bankou, která potvrzuje vaši identitu pomocí tokenu nebo hesla.

Veškeré informace shromážděné Corvus Pay jsou považovány za tajné a je s nimi podle toho nakládáno. Informace se používají výhradně k účelům, pro které byly určeny. Vaše citlivá data jsou plně v bezpečí a jejich soukromí je zaručeno nejmodernějšími ochrannými mechanismy. Shromažďujeme pouze údaje nezbytné pro provedení díla v souladu s náročnými předepsanými postupy pro online platbu.

Bezpečnostní kontroly a provozní postupy aplikované v rámci infrastruktury CorvusPay nejen zajišťují současnou spolehlivost CorvusPay, ale trvale udržují a zvyšují úroveň zabezpečení ochrany informací o vaší kreditní kartě udržováním přísných kontrol přístupu, pravidelného zabezpečení a hloubkových kontrol systému, aby se předešlo zranitelnosti sítě.

POZNÁMKA
Zaplacením akontace, zejména celé částky za rezervaci ubytování, přijímá host plně tyto podmínky.

SLEVY
V případě paralelních akcí se slevy nesčítají. Slevy se nevztahují na nabídku last minute.

PŘÍSLUŠNOST SOUDU
Pokud host není spokojen s řešením reklamace, má právo na soudní arbitráž. Pro tento případ se ustanovuje příslušný soud v Malém Lošinji.

Ve Velkém Lošinji, 14.02.2024.

WhatsApp Chat