Warunki ogólne świadczenia usługi zakwaterowania

(kwatery prywatne, hotele, pensjonaty) TREŚĆ OFERTY Agencja VAL świadczy usługę zakwaterowania zgodnie z opublikowanymi informacjami i zgodnie z opisem i terminem rezerwacji, poza wypadkiem nastąpienia działania siły wyższej, takiej jak: klęski żywiołowe (trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, susze); wojny, strajk, akcje terrorystyczne i ograniczenia wprowadzone przez władze państwa (mobilizacja, zakaz wyjazdu z kraju).

REZERWACJE I WPŁATY
Zapytania i rezerwacje zakwaterowania przyjmowane są drogą elektroniczną, w formie pisemnej lub osobiście w biurze agencji VAL.

Przy dokonywaniu rezerwacji gość potwierdza, że zapoznał się z poniższymi Warunkami ogólnymi świadczenia usług zakwaterowania i że je w całości akceptuje. W ten sposób wszystko to, co jest napisane w tych Warunkach ogólnych staje się prawnym obowiązkiem gościa i agencji turystycznej Val. Przy dokonywaniu rezerwacji gość zobowiązany jest do podania wszystkich potrzebnych danych. W celu potwierdzenia rezerwacji zakwaterowania należy wpłacić zaliczkę w wysokości w zależności od formy dokonywanej wpłaty, a pozostałą część należności uiszcza się bezpośrednio agencji w dniu przyjazdu i w zależności od modelu płacenia, z którym gość był zapoznany podczas składania rezerwacji. Uwaga odnosząca się do płacenia kartą – karta kredytowa zostanie obciążona kwotą podaną w kunach według kursu walutowego banku PBZ w dniu obciążenia karty. Możliwe są różnice między kursami walut banku PBZ i banku kredytowego gościa.

TAKSA KLIMATYCZNA
Zgodnie z obowiązującą Ustawą o taksie klimatycznej Republiki Chorwackiej, gość jest zobowiązany do opłaty taksy w chwili uiszczania należności za zakwaterowanie. Taksa klimatyczna, przewidziana przez Ustawę o taksie klimatycznej Republiki Chorwackiej, wynosi od 2,00 do 7,00 kn za dzień za osobę dorosłą. Młodzi w wieku od 12 do 18 urodzin mają rabat 50% od tej kwoty, a dzieci do dwunastych urodzin nie uiszczają tej opłaty. Ostateczna kwota taksy za określoną rezerwację zależy od miejsca wypoczynku w Republice Chorwackiej i terminu pobytu, a pobierana jest zgodnie z tymi Ogólnymi warunkami i równocześnie z uiszczaniem należności za zakwaterowanie.

CENA ZAKWATEROWANIA
Cena zakwaterowania obejmuje podstawową usługę, jaka została przedstawiona w opisie kwatery z rezerwacji. Usługi specjalne, to usługi, które nie zostały wliczone w cenę zakwaterowania (w opisie oznaczone hasłem "zgodnie z umową" lub dodatkowe, które można zrealizować przy wcześniejszym zamówieniu) stąd też za nie jest pobierana dodatkowa opłata. Usługi te należy zamówić przy składaniu rezerwacji.

Ceny zakwaterowania wyrażone są w kunach i obliczane są na podstawie kursu wymiany walut banku. Agencja VAL zastrzega sobie prawo do zmian opublikowanych cen (w wypadku zmiany ceny przez osobę świadczącą usługę lub znacznej zmiany kursu walut). Goście, którzy wpłacili zaliczkę za określoną rezerwację, mają gwarancję ze strony agencji VAL, że cena nie ulegnie zmianie w porównaniu do tej, na czyjej podstawie została wyliczona wpłacona zaliczka. Jeśli do zmiany dojdzie przed wpłatą akontacji, agencja VAL zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie gościa. Jeśli do kwatery dotrze więcej osób, aniżeli to było zapisane w rezerwacji, osoba świadcząca usługę ma prawo uniemożliwić pobyt niezgłoszonym gościom lub przyjąć wszystkich gości, pobrawszy dopłatę za niezgłoszonych gości.

KATEGORYZACJA I OPIS USŁUG
Oferowane kwatery opisane są zgodnie z oficjalną kategoryzacją uprawnionych do tego instytucji i to na podstawie przeglądu rzeczywistego stanu kwatery w chwili publikacji danych. Standardy kwater, wyżywienia, usług i in. w poszczególnych miejscowościach lub krajach mogą się różnić i nie są porównywalne. Informacje, które turysta uzyskuje w miejscu sprzedaży, nie zobowiązują agencji w większym stopniu niż informacje umieszczone na stronie internetowej www.val-losinj.hr lub na innych drukowanych materiałach Agencji.

PRAWO agencji VAL DO ZMIAN I ODWOŁAŃ
AgencjaVAL zastrzega sobie prawo do zmian rezerwacji, jeśli dojdzie do nadzwyczajnych okoliczności, których nie sposób było przewidzieć, uniknąć lub usunąć. Zerezerwowaną kwaterę można zmienić, ale nie bez uprzedniego poinformowania o tym gościa. Musi to być obiekt o tej samej lub wyższej kategorii i za cenę kwatery z rezerwacji. Jeśli zmiana jest możliwa jedynie w obiekcie o wyższej kategorii i za cenę o 10% wyższą od wpłaconej, agencja VAL zastrzega sobie prawo pobrania tej różnicy po konsultacjach z klientem.

W przypadku braku możliwości zamiany opłaconej kwatery, agencja VAL zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji, informując o tym gościa conajmniej 7 dni przed początkiem korzystania z usługi i gwarantuje zwrot całej wpłaconej kwoty. Jeśli nie jest możliwa odpowiednia zamiana w dniu początku korzystania z usługi, agencja VAL będzie się starała udzielić klientowi informacji o kwaterach, które nie są w ofercie agencji i zwróci całość wpłaty.

PRAWO GOŚCIA DO ZMIAN I ODWOŁANIA


W przypadku kiedy to gość pragnie zmienić lub anulować rezerwację, musi to uczynić w formie pismenej (e-mailem, pocztą lub faxem). Za zmianę uznaje się zmianę liczby osób lub daty początku i/lub końca korzystania z usługi. Zmiana może być dokonana najpóźniej 30 dni przed początkiem korzystania z usług. Pierwsza zmiana rezerwacji, jeśli nie wymaga dodatkowych kosztów, będzie bezpłatna. Jeśli zmiana nie będzie możliwa i jeśli z tego powodu gość zrezygnuje z potwierdzonej rezerwacji, stosowane będą poniższe zasady odwołania rezerwacji. Zmiana kwatery i każda zmiana w czasie krótszym niż 30 dni do początku korzystania z usługi, jak i ta dokonywana podczas świadczenia usługi, uznawana jest za odwołanie rezerwacji.

W przypadku anulowania potwierdzonej rezerwacji kwatery prywatnej, data przyjęcia odwołania na piśmie stanowi podstawę do kalkulacji kosztów za odwołanie w poniższy sposób:

Za odwołanie rezerwacji do 30 dni przed początkiem korzystania z usługi pobiera się 15% ceny zakwaterowania,
za odwołanie rezerwacji od 29 do 22 dni przed początkiem korzystania z usługi pobiera się 30% ceny zakwaterowania,
za odwołanie rezerwacji od 21 do 15 dni przed początkiem korzystania z usługi pobiera się 50% ceny zakwaterowania,
za odwołanie rezerwacji 14-8 dni przed początkiem korzystania z usługi pobiera się 80% ceny zakwaterowania,
za odwołanie rezerwacji od 7 do 0 dnia przed początkiem korzystania z usługi pobiera się 100% ceny zakwaterowania.
W przypadku anulowania potwierdzonej rezerwacji zakwaterowania w hotelu, data przyjęcia odwołania na piśmie stanowi podstawę do kalkulacji kosztów za odwołanie w poniższy sposób:

Za odwołanie rezerwacji do 30 dni przed początkiem korzystania z usługi pobiera się 15% ceny zakwaterowania,
za odwołanie rezerwacji od 29 do 22 dni przed początkiem korzystania z usługi pobiera się 30% ceny zakwaterowania,
za odwołanie rezerwacji od 21 do 15 dni przed początkiem korzystania z usługi pobiera się 60% ceny zakwaterowania,
za odwołanie rezerwacji 14-8 dni przed początkiem korzystania z usługi pobiera się 80% ceny zakwaterowania,
za odwołanie rezerwacji od 7 do 0 dnia przed początkiem korzystania z usługi pobiera się 100% ceny zakwaterowania.
Jeśli gość nie pojawi się w zarezerwowanej kwaterze do północy w dniu początku świadczenia usługi, a nie skontaktował się z agencją VAL ani z osobą świadczącą usługę, rezerwację uznaję się za anulowaną, a koszty odwołania obliczane są zgodnie z powyższymi zasadami. Jesli gość, który odwołuje podróż znajdzie nowego klienta na tę samą rezerwację, agencja VAL pobierze tylko faktyczne koszty wynikające z tej zamiany.

OBOWIĄZKI agencji VAL
Obowiązkiem agencji VAL jest troska o dobre świadczenie usług i wybór odpowiednich osób świadczących te usługi, a także zadbanie o prawa i interesy gościa zgodnie z dobrymi zasadami panującymi w turystyce. Agencja VAL dopełni tych obowiązków w całości zgodnie z powyższym, za wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności

OBOWIĄZKI GOŚCIA
Gość jest zobowiązany do:

posiadania ważnych dokumentów podróży,
poszanowania przepisów celnych i dewizowych państwa, do którego przyjeżdża
przestrzegania regulaminu w kwaterach i współpracy w dobrej wierze z osobami świadczącymi usługi,
przekazania w momencie przyjazdu dokumentu potwierdzającego (Voucher posłany pocztą lub e-mailem) osobie świadczącej usługę
sprwadzenia czy potrzebna jest wiza aby móc jechać na teren określonego państwa.
W przypadku nieprzestrzegania tych obowiązków, klient ponosi koszty i odpowiada za dokonane szkody. Potwierdzając rezerwację, Klient zobowiązuje się do uiszczenia kary na miejscu w razie wszelkich możliwych szkód.

BAGAŻ
Agencja VAL nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony, zniszczony bądź zagubiony bagaż, podobnie jak i za kradzież bagażu lub rzeczy wartościowych na terenie jednostki kwaterunkowej. Zagubiony bagaż lub jego kradzież zgłaszane są osobie świadczącej usługę zakwaterowania i na posterunku policji.

ROZSTRZYGANIE SKARG
Jeśli usługi z oferty zostały wykonane w niezadowalający sposób, gość ma prawo do odszkodowania, a domagać się go może przez złożenie pisemnej skargi. Każdy gość ma prawo do złożenia skargi z powodu opłaconej, a nie świadczonej usługi. Każdy z gości – posiadacz potwierdzonej rezerwacji, składa oddzielne skargi.

Procedura składania skargi:

Gość jest zobowiązany do natychmiastowej reakcji i złożenia reklamacji osobie świadczącej usługę, jeśli ta usługa jest nieadekwatna i do poinformowania o tym fakcie agencję VAL. Jeśli gość nie zaakceptuje zaproponowanego na miejscu rozwiązania, które odpowiada tej usłudze, agencja VAL nie jest zobowiązana do przyjmowania i rozpatrywania kolejnych skarg (jeśli istnieje odpowiednie rozwiązanie w tym samym obiekcie kwaterunkowym, gość powinien je zaakcpetować). Agencja VAL nie akceptuje roszczeń związanych z sytuacjami i przedmiotami, które nie znajdują się na terenie obiektu kwaterunkowego (prace drogowe, czystość plaż, stan obiektów w sąsiedztwie,...).

Jeśli gość nie złoży reklamacji na miejscu, traci prawo do refundacji kosztów.

Maksymalna rekompensata za reklamację może mieć wysokość wartości reklamowanej części usługi, a nie może obejmować usług, z których gość już skorzystał lub pełnych kosztów usługi. To wyklucza prawo do odszkodowania za idealną szkodę.

Agencja VAL nie może być stroną odpowiedzialną za warunki pogodowe, czystość i temperaturę morza w miejscowościach wypoczynkowych i za podobne pozostałe sytuacje i wydarzenia, które mogą sprawiać, że gość jest niezadowolony, a bezpośrednio nie tyczą się jakości zarezerwowanych kwater.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Osoba podróżująca dobrowolnie udziela swoich danych osobowych. Dane te są potrzebne w procesie realizacji określonej usługi. Będą one później wykorzystywane w komunikacji. Agencja zobowiązuje się do tego, że zebrane dane nie wywiezie za granicę i nie użyczy ich osobie trzeciej, za wyjątkiem w celu świadczenia tej usługi. Wyjątkiem od użyczania danych osobowych osobom trzecim, jest sytuacja załatwiania ubezpieczenia od rezygnacji i skutków nieszczęśliwego wypadku i śmierci, ubezpieczenia od ryzyka uszkodzenia i utraty bagażu i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na czas podróży i pobytu za granicą. W przypadku ubezpieczenia podróżnego, dane osobowe zostaną przekazane firmie ubezpieczeniowej. Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych, zgodnie z decyzją Zarządu o sposobach gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Klient musi wyrazić zgodę na to, że jego dane osobowe będą wykorzystywane w celach marketingowych agencji.

Bezpieczeństwo płatności internetowych

Dokonując płatności w naszym sklepie internetowym korzystasz z CorvusPay – zaawansowanego systemu bezpiecznej akceptacji kart kredytowych w Internecie.

System CorvusPay zapewnia całkowitą prywatność danych Twojej karty kredytowej i danych osobowych od momentu wpisania ich w formularzu płatności CorvusPay. Dane wymagane do rozliczeń są przesyłane w postaci zaszyfrowanej z Twojej przeglądarki internetowej do banku, który wydał Twoją kartę płatniczą. Nasz sklep nigdy nie ma kontaktu z wrażliwymi danymi Twojej karty płatniczej. Podobnie operatorzy CorvusPay nie mają dostępu do pełnych danych posiadacza karty. Izolowany rdzeń systemu niezależnie przesyła i zarządza wrażliwymi danymi, zapewniając jednocześnie ich całkowite bezpieczeństwo.

Formularz wprowadzania danych płatniczych zabezpieczony jest szyfrem transmisji SSL o najwyższej niezawodności. Wszystkie przechowywane dane są dodatkowo chronione wysokiej klasy szyfrowaniem, przy użyciu urządzeń sprzętowych certyfikowanych zgodnie ze standardem FIPS 140 2 Level 3. CorvusPay spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpiecznych płatności online, określone przez wiodące marki kart kredytowych, działając zgodnie ze standardem PCI DSS Level 1 – najwyższym standardem bezpieczeństwa w branży kart płatniczych. Płatności dokonywane kartami zarejestrowanymi w programie 3-D Secure są dodatkowo uwierzytelniane przez bank wydający, potwierdzając Twoją tożsamość za pomocą tokena lub hasła.

Wszystkie informacje zebrane przez Corvus Pay są uważane za tajemnicę i odpowiednio traktowane. Informacje są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały przeznaczone. Twoje wrażliwe dane są w pełni bezpieczne, a ich prywatność gwarantują najnowocześniejsze mechanizmy zabezpieczające. Gromadzimy jedynie dane niezbędne do wykonania pracy zgodnie z rygorystycznymi, określonymi procedurami płatności on-line.

Kontrole bezpieczeństwa i procedury operacyjne stosowane w infrastrukturze CorvusPay nie tylko zapewniają bieżącą niezawodność CorvusPay, ale także stale utrzymują i zwiększają poziom bezpieczeństwa ochrony informacji o Twojej karcie kredytowej poprzez utrzymywanie ścisłej kontroli dostępu, regularne bezpieczeństwo i dogłębne kontrole systemu w celu zapobiegania lukom w sieci.

UWAGA
W momencie wpłaty akontacji lub całej należności za rezerwację zakwaterowania, gość w pełni akceptuje powyższe Warunki.

ZNIŻKI
W przypadku jednoczesnych ofert specjalnych, zniżek nie można łączyć. Rabaty nie dotyczą oferty last minute.

JURYSDYKCJA SĄDU
Jeśli gość nie jest zadowolony z rozwiązania reklamacji, ma on prawo do sądowego arbitrażu. W takim przypadku o sprawie rozstrzyga Sąd Rejonowy w mieście Mali Lošinj.

Veli Lošinj, 14.02.2024.